Over de archieven

De archieven in eigendom van het ADNG bestaan uit drie groepen: persoons-archieven, instellings-archieven en onderzoeksverzamelingen.

Persoonsarchieven betreffen archiefstukken die zijn gemaakt of zijn ontvangen door een persoon uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten. De acquisitie van persoons-archieven beperkt zich tot die wetenschappers die van bijzondere betekenis zijn geweest voor de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde.

Een instellingsarchief is gemaakt dan wel ontvangen door een organisatie uit hoofde van haar activiteiten, taken of rechts-handhaving. De archief-vormer is niet een enkele persoon, maar een organisatie.

Een verzameling is een groep van documenten, volgens een bepaald criterium bijeen gebracht en op of vanuit één plaats beheerd. Vanwege de diversiteit aan archiefstukken, die voor een onderzoeksdoel zijn verzameld, is de typering verzameling beter dan de typering collectie. Vanwege het verband met andere archieven zijn de onderzoeksverzamelingen vermeld bij de archieven in plaats van de collecties.

Veel archieven worden ondergebracht bij grotere archiefinstellingen (regionale archieven, universiteiten). Deze kunnen betere bewaarcondities waarborgen en hebben een grotere bezoekerscapiciteit. Alle onderzoeksverzamelingen zijn ondergebracht bij het ADNG in Groningen.Dankzij de tegenwoordige digitale toegankelijkheid is het voor de onderzoeker gemakkelijker geworden een archief te lokaliseren en is het minder van belang waar het fysieke archief zich bevindt.